Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas X Semester 2 Tahun 2023

Download Soal & Kunci Jawaban PTS Genap Bahasa Jawa Kelas 10 Tahun Pelajaran 2022/2023 - Kegiatan penilaian tengah semester atau yang disingkat PTS merupakan evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu. Tujuan diadakan Penilaian Tengah Semester yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik, mendorong agar peserta didik lebih giat belajar, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar berikutnya serta mendorong dan memacu peningkatan profesi guru.

Untuk membantu adik-adik kelas 10 dalam mempersiapkan diri menghadapi PTS, Bank Soal menyediakan Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 2 Tahun 2022/2023.Download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas X Semester Genap


1. Piwulang sing ora diandharake sajroning Serat Wedhatama, yaiku….
A. kepripun dados janma kang sampurna
B. nglampahaken agami secaos bijak
C. nggayuh urip kanthi tingkat spiritual dhuwur
D. nemokake panguripan kang sejati
E. paugeran manungsa kudu tunduk marang ratu

2. Pupuh sing ora kaserat ing Serat Wedhatama yaiku Pupuh….
A. gambuh
B. pangkur
C. dhandhanggula
D. kinanthi
E. sinom

3. Serat Wedhatama ngandharake babagan pikolehe saka tumindak ngati-ati yaiku ana ing Serat Wedhatama pupuh….
A. sinom
B. gambuh
C. pocung
D. pangkur
E. kinanthi

4. Serat Wedhatama yaiku salah sijining seratan KGPAA Mangkunegara IV,ngandut piwulang luhur kanggo mbangun budi perkerti.
Tembung piwulang luhur tegese….
A. piwulang leluhur
B. piwulang golet kasugihan
C. piwulang basa jawa
D. piwulang becik
E. piwulang pendhindhikan

5. Serat Wedhatama ana 100 Pada, tembang macapat Sinom kang cacahe ana.… Pada.
A. 14 Pada
B. 18 Pada
C. 16 Pada
D. 15 Pada
E. 35 Pada

6. Piwulang luhur tumindake manungsa tumrap ajaran utama, yaiku….
A. ngilmu luhur becik diamalke
B. wis pinter ora perlu sinau ilmu utama
C. ngilmu utama amung saking ulama
D. manungsa ing donya mung mampir ngombe
E. ajaran utama kudu diresepi ing batin

7. Falsafah kagesangan sing diandharake ing Serat Wedhatama , kajaba….
A. watek adiguna
B. tenggang rasa
C. tepa salira
D. nggadhahi watek kesatriya
E. dadi janma kang sampurna

8. Tibaning swara saben pungkasaning gatra diarani guru….
A. wilangan
B. gatra
C. lagu
D. basa
E. sastra

9. Pupuh Sinom nduweni watek….
A. kesengsem
B. murka
C. sigrak semanak
D. trebyuh
E. keranta-ranta

10. Tembang macapat iku kalebu jinising geguritan gagrag….
A. jawa
B. anyar
C. kuna
D. lawas
E. bebas

11. Sakpunika Bapak Wisnu tindak dhateng Purworejo nitih sepeda motor.
Ukara kasebut nggunaake basa….
A. ngoko lugu
B. ngoko alus
C. krama lugu
D. krama alus
E. krama kedaton

12. Bapak Andi saweg maos koran Suara Merdeka sinambi…. kopi wonten teras ngajeng.
Ukara kasebut menawa dijangkepi tembung….
A. nedhi
B. ngombe
C. ngrahapi
D. ngunjuk
E. nginum

13. Tembang macapat nduweni watak lan sasmita, dene tembang Sinom sasmitane kang mathuk….
A. taruna, anom, weni 
B. wuntat, ungkur,yuda kenaka
C. pucung, kaluwak, wanda cung
D. sarkara, hartati, madu, manis
E. duduk, wuluh, truh, luh

14. Jarwa dhosoke saka tembung wedang….
A. ngajak kanca
B. ngawe-awe kadang
C. ngawe  kadang
D. kanca lanang
E. duwe kadang

15. Jinising tembang bisa kaperang dadi telu yaiku….
A. juru demung,wirangrong,tembang gedhe
B. dolanan,tengahan,cilik
C. gedhe,tengahan,cilik/macapat
D. kusumastuti,minta jiwa,pamularsih
E. citra mengeng,kusumastuti,sluku sluku bathok

16. Nalika nulis tembang macapat, prayogane ing bebuka diwenehi….
A. adeg-adeg
B. sasmita tembang
C. memanis tembang
D. purwakanthi
E. susastra

17. Setitekna ing ngisor iki !
1. Saben sapada surasane wutuh
2. Becike ukara gancaran diwolak-walik
3. Sapada lingsa kudu ngemu tembung rangkep
4. Manise tembang jumbuh karo wateke
5. Andhege ukara rujuk karo selehe swara
Pranyatan ing dhuwur kang trep nalika nulis tembang, yaiku….
A. 1, 4, lan 5
B. 1, 2, lan 4
C. 2, 3, lan 4
D. 2, 3, lan 5
E. 3, 4, lan 5

18. Borong angga swarga mesi martaya. Pethilan tembang kasebut nudhuhake sandiasma saking pujangga misuwur, yaiku ….
A. Yasadipura II
B. Pakubuwana V
C. Mangkunegara IV
D. Ranggawarsita
E. Sunan Kalijaga

19. Rasaning swara thinthingane gamelan cendhak nganti swara dhuwur diarani….
A. cengkok
B. wirama
C. titi laras
D. pathet
E. laras

20. Crita Bima Bungkus yaiku crita Bima rikala….
A. dadi satriya utama
B. nampa wahyu jati
C. lair ing donya
D. palakrama karo arimbi
E. merjaya Gajahsena

21. Panggenan, wekdal, utawi swasana kadadosanipun prastawa ing salebeting cariyos diarani ….
A. tema
B. latar
C. paraga
D. plot
E. amanat

22. Rayine Bima sing sowan menyang Wukir Retawu yaiku….
A. Sadhewa
B. Nakula
C. Yudhistira
D. Arjuna
E. Gathutkaca

23. Abiyasa ngendika minangka Werkudara nembe nglakoni karmane sing bakal dadi….
A. raseksa
B. satriya utama
C. mungsuhe kurawa
D. bathara
E. ratu

24. Paraga kaperang dadi telu, dene paraga mungsuh iku uga diarani….
A. antagonis
B. protagonis
C. tritagonis
D. artagonis
E. sastragnis

25. Ing ngisor iki sing klebu unsur intrinsik Cerita Rakyat, kejaba….
A. tema
B. amanat
C. paraga
D. agama
E. alur

26. Kang mangaribawani (memengaruhi) dianggite sawijining Cerkak saka unsur ekstrinsik iku antarane kaya ing ngisor iki, kejaba….
A. ekonomi
B. agama
C. paraga
D. sosial
E. pendhidhikan

27. Alur kang nyritakake utawa nggambarake kahanan saiki kanthi sakteruse yaiku alur….
A. campuran
B. alur/plot
C. naratif
D. mundur
E. maju

28. Posisine pangripta ing crita utawa carane pangripta nyritakake isine crita yaiku….
A. amanat
B. basa
C. latar
D. sudut pandang
E. tema

29. Crita kang surasane fakta riwayat uripe uwong kang ditulis dhewe sinebut ….
A. otobiografi
B. novel
C. cerkak
D. crita sambung
E. crita gambar

30. Ing ngisor iki sing ora klebu mumpangate sinau pranata acara kanggo mudha yaiku ….
A. nuwuhake watek leadership
B. nguri-uri kabudayan dhaerah
C. ningkatake olah basa lan sastra
D. ngoleksi cak-cakan kelir
E. ningkatake nilai gotong royong

31. Tata krama kang kudu diduweni pranata acara yaiku….
A. kumalungkung
B. kudu ngayahi jejibahan
C. ngrembag bab opah
D. ora manutan
E. tekane pas wiwitan acara

32. Crita bisa awujud fakta uga bisa awujud fiksi utawa mung gawe-gawe. Crita kang surasane wujude crita kang critane sinambung sinebut….
A. otobiografi
B. crita gambar
C. crita sambung
D. cerkak 
E. novel

33. Pujangga kang ngarang kitab Mahabharata, yaiku ….
A. Sunan Kalijaga
B. Mpu Tantular
C. Bagawan Abiyasa
D. Mpu Walmiki
E. Mpu Gandring

34. Aji-aji pranajati iku duweke….
A. Nakula
B. Sadewa
C. Permadi
D. Bima
E. Yudhistira

35. Wayang saka ukiran sing nggambarake tokoh-tokoh wayang njupuk saka crita Mahabharata lan Ramayana diarani Wayang ….
A. madya
B. thengul
C. suluh
D. beber
E. potehi


Bagi Bapak/Ibu dan Adik-Adik yang memerlukan Soal dan Kunci Jawaban PTS Genap Bahasa Jawa Kelas X, silahkan klik tautan berikut :


Demikian informasi tentang Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas X Semester 2 Tahun 2023 yang bisa Bank Soal berikan. Jangan lupa Follow ya biar selalu dapat notifikasi informasi terbaru dari Bank Soal. Terima kasih.

Belum ada Komentar untuk "Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas X Semester 2 Tahun 2023"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel